Massale misleiding

In Nederland ligt € 100.000.000.000 klaar. Iedereen die een half doordacht plan inlevert met daarop het predicaat “groen” of “duurzaam” wordt uit deze pot ruim bedeeld. We zien duizenden aasgieren lekkerbekkend boven hun prooi cirkelen. Twijfel is niet nodig, de pot gaat helemaal op. Ieder huishouden in Nederland gaat de komende 10 jaar € 25.000 aan extra heffing betalen om de pot te vullen. In de mainstream media en in de hoofden van vele Nederlanders is er niets mis met het energie-akkoord. Sterker nog, beide staan te juichen en te applaudisseren bij deze aanval op onze welvaart.

Vanuit de hoek van de geleerden en de technici zijn grote zorgen over deze ontwikkelingen geuit. Ze zien machteloos toe hoe de massa zich laat misleiden door verkeerde aannames en valse voorlichting. Hoezeer ze ook hun best doen het volk te kalmeren en de feiten te benadrukken, de massa rent als lemmingen naar het ravijn. De band Creedence Clearwater Revival zong al in de jaren 70 van de vorige eeuw “Who’ll stop the rain”.

Daarom eerst maar deze duidelijke oproep:

DIA1

Zonder verdere verklaring gaat deze oproep waarschijnlijk niet werken. De huidige verdwazing in de maatschappij zou om meerdere redenen direct beëindigd moeten worden.

dia2

Het volgende gegeven is op zich al meer dan reden genoeg. Het laat pijnlijk zien in welke onzinnige exercitie de huidige westerse wereld terecht is gekomen:

DIA3

Dit immense bedrag is aan de reguliere welvaart onttrokken. Als we gaan dagdromen wat voor dit bedrag ook gerealiseerd had kunnen worden dan springen je de tranen in de ogen. Kennelijk is momenteel niemand meer in staat om boven de partijen te gaan staan en te roepen: “Waar zijn wij mee bezig!”.
De volgende afbeelding laat op een relativerende wijze zien waar we dan wel mee bezig zijn:

DIA4

We draaien de economie weer terug door de maatschappij een veel grotere opoffering te vragen voor energie dan wat nodig is op basis van de laatste vindingen. Alle aardse inspanningen zijn bedoeld voor consumentenproducten. Door de constante toename van kennis zijn alle volgende generaties slimmer, efficiënter, effectiever en doelmatiger omgegaan met arbeid om zodoende in een veel hogere welvaart-stand te komen.
Met de omstreden inspanningen voor groene energie gaan we nu voor het eerst sinds de industriële revolutie weer meer arbeid inzetten om eenzelfde product te krijgen als we allang hadden met een veel mindere arbeidslast. Ten gevolge hiervan ontstaat er een rem op innovatie en vernieuwing. Reeds vrijgemaakt arbeidspotentieel voor het vervaardigen van nieuwe vindingen wordt weer ingezet voor de energieproductie. Huishoudens moeten een groter deel van hun inkomen opofferen voor een product uit de categorie 1e levensbehoefte dan ze in een eerdere fase deden.

DIA5

 

Welke gevolgen dit verkeerde beleid van ‘onze’ overheid heeft is in de volgende grafiek goed af te lezen. De weg naar de vorige eeuw is al ingeslagen door een aantal buurlanden. Welke directe gevolgen dit heeft voor de koopkracht kunt u constateren in de prijs die per KWh wordt betaald voor elektriciteit. Tip: let op Duitsland en Denemarken.

Dia6

Een belangrijk kengetal voor een energiebron is het EROI (=Energie return on investment) Hieruit is goed te lezen hoe effectief een energievorm is. Voordat een bron energie geeft moet je het nodige investeren. Hoe verhoudt de vrijgave van energie zich met de opoffering om het proces te starten. Van diverse bronnen wordt dit gegeven in de volgende grafiek getoond:

Dia7

De ‘economische drempel’staat op 8. Dit wil zeggen dat een bron minimaal 8 keer meer energie behoort op te leveren dan dat de productie ervan vraagt. Bij 8 of lager is het economisch niet meer interessant om in de bron te investeren. CCGT zijn alle olie-achtige energiebronnen. Aangezien we willen beschikken over betrouwbare energie is alleen de gele weergave van belang. Dat gaat over energievormen die je kunt opslaan en beschikbaar stellen wanneer er vraag naar is. De grafiek toont aan dat zonnepanelen (fotosynthese), biomassa en wind afvallen voor energieproductie als je wilt leven in een land dat zich verder ontwikkelt. Een zonnecentrale (brandpunt-techniek) zou nog net kunnen maar dan wel in woestijnen rondom de evenaar. Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen zich verder kunnen ontwikkelen naar een zorgeloze samenleving dan is een keuze voor olie, kolen, waterkracht en/of nucleair een logische stap.

Dia8

De economische problemen die ontstaan met ongeremde bronnen zijn in de volgende tabel goed af te lezen. De tabel laat de Duitse energieproductie zien op een zonnige en winderige dag. Veel energieaanbod daardoor maar totaal geen vraag. Met als gevolg dat de Duitsers hebben moeten betalen om van hun overtollige en dus onnodig opgewekte stroom af te komen. De schade staat in het rood weergegeven.

 

Dia9

Regelbare energie hebben de aardbewoners de laatste 200 jaar geen windeieren gelegd. Goedkoop en beschikbaar heeft olie de mensheid een enorme dienst bewezen. Het beschikbaar komen van energie uit olie heeft de wereld welvarend gemaakt, alleen al doordat in de voedselproductie niet meer 80% van het arbeidspotentieel nodig was. De vrijgevallen arbeid kon worden ingezet voor de productie van apparaten en diensten die het hedendaagse bestaan kenmerken.

Dia10

 

 

 

De huidige hang naar zinloze energie is niet alleen economisch een slechte keuze, ook het milieu krijgt het zwaar voor de kiezen.

Dia11

Een van de schades aan het milieu is de horizonvervuiling van de foeilelijke windmolens. Als er niet wordt ingegrepen in de ongebreidelde bouw van deze vogelmeppers zal de horizon in een groot deel van Nederland voor jaren zijn verpest. Nu al doet het pijn aan je ogen en je hart als je de industriële aanblik van de klapwiekers moet aanschouwen op het Noordzee strand. Weg is het fijne vakantiegevoel bij een dagje aan zee.

Dia12

Nog een graad erger is het sneuvelen van talrijke vogels in de niets ontziende gehaktmolens waarvan er duizenden zijn opgesteld. De rode wauw, een zeldzame vogel, is al een enorme klap toegebracht in Duitsland. Het zal niet bij deze ene soort blijven als de overbodige subsidies maar blijven vloeien naar de bouwers van windmolens.

Dia13

Nog triester is de ‘groene’ bijstook in kolencentrales. Deze vorm van duurzame energie gaat ten koste van Afrikaanse bossen die massaal worden gekapt om als bijstook te dienen nadat ze zijn  omgezet in pellets. Afrikaanse houthandelaren blij, greenpeace blij, kolencentrales blij maar de grote verliezer is het milieu. Kaalslag in bosrijke gebieden.

Dia14

Nederland is niet ruim bedeeld met natuur. Veel oppervlakte wordt ingezet voor de verstedelijking, infrastructuur en de landbouw. Op de overblijvende gronden moet dan de groene droom worden verwezenlijkt. Een zonnepaneel levert nauwelijks energie, pas als je er duizenden bij elkaar op een veld legt, gaat het iets voorstellen. Recent onderzoek heeft trouwens aangetoond dat op onze breedtegraad een zonnepaneel nooit rendabel is te krijgen; de productie e.d. kost meer energie dan dat de glasplaat ooit gaat opleveren. Op alle velden die bedekt zijn met panelen zal de natuur moeten wijken. Het milieu is de grote verliezer.Dia15

Ook het verkrijgen van ruw materiaal om de biovergister aan het werk te zetten is een ramp voor het milieu. De natuur moet inleveren. Alleen restafval stelt niets voor. Pas als er hele percelen bos en speciaal voor dit doel verbouwde (mais)gewassen kunnen worden geoogst en in de duurzame vergasser kunnen worden gestopt, gaan de aantallen KWh van de vergister substantieel worden. Waar de gewassen worden verbouwd verdwijnt de natuur.

Dia16

 

 

 

 

De twee voorgaande redenen zijn argumenten in de marge om af te zien van subsidies voor groen. Het volgende punt toont helemaal de waanzin aan om belastinggeld beschikbaar te stellen voor groen. Nog even herhalen: de aarde warmt op en dat komt door de menselijke uitstoot van CO2 wat catastrofale gevolgen voor het klimaat met zich mee gaat brengen. Dit is het dogma wat greenpeace en milieudefensie e.a. bij de journalisten maar vooral bij de politici stevig naar binnen hebben gepraat. Wat zegt de natuurkunde nu zelf van deze stelling.

Dia17

De heer Kroonenberg, geoloog, heeft daarop een duidelijk antwoord. Dit is ook overeenkomstig met de waarneming van de gemiddelde burger; er is niet vreemds, opmerkelijks of bedreigends met de leefomgeving aan de hand. Het enige waarvoor Greenpeace en consorten ons bang voor maken is de toekomst. Ze zijn niet de enigen met deze aandrang. In het verleden zijn vaak rampen voorspeld en er is niet een uitgekomen. Denk aan de club van Rome, maar ook diverse andere wetenschappers. De Noordpool zou in 2015 volledig ijsvrij zijn, volgens de heer Al Gore in 2005.Dia18

Eerst zoomen we in op de vreselijke menselijke CO2 uitstoot. Het aandeel CO2 in de atmosfeer wat van menselijke activiteit afkomstig is, bedraagt minder dan 3%. Wanneer je dit visueel voorstelt, besef je pas de nietigheid van dit cijfer.

Dia19

Als CO2 invloed heeft op de temperatuur dan zou dit effect altijd hebben moeten optreden. Via onderzoek kunnen we inmiddels ver terugkijken in de tijd en wat blijkt: Er is geen correlatie tussen deze twee gegevens. In het verleden zijn er perioden geweest dat het stervenskoud op de aardbol was maar het CO2 gehalte hoog was. Ook het omgekeerde deed zich voor; laag CO2 gehalte, hoge temperaturen.

Dia20

Waar komt nu veel CO2 voor? Diep in de oceanen is verreweg het meeste van dit gas opgeslagen. In de natuur is een dagelijkse uitwisseling van CO2 gaande. Vanuit de diepte van de oceaan borrelt het omhoog. Groene planten gebruiken het als levensstof. Bij hun einde komt het gas weer vrij via rotting, verbranding of vergisting. In deze cyclus gaat het om grote hoeveelheden. Jaarlijks komt uit de oceanen bijvoorbeeld ruim 90 GtC CO2 vrij. Menselijke activiteit levert slecht 5,5 GtC op.

Dia21

De verschrikkelijke angst voor CO2-opwarming vindt zijn ontstaan in het broeikas-effect van dit gas.  De CO2-atoom heeft de eigenschap warmte aan zich te binden. Voor degene die niet verder kijkt dan zijn neus lang is, ziet hierin een rechtstreekse bedreiging. Maar volg je verder onderzoek naar het gas dan zie je dat dit warmte-effect zijn verzadigingspunt kent. Het broeikas-effect zit vooral in de lagere waarden. Deze waarden zijn vrijwel altijd aanwezig in de atmosfeer. Bij oplopende CO2 gehalten wordt het effect snel minder en op het laatst is er geen effect meer te meten.

Dia23

De wetenschap heeft de eigenaardigheden van de CO2 molecuul op allerlei gebied onderzocht. Zo heeft een studie uitgewezen dat een wijziging van het CO2 gehalte volgt op een temperatuurwijziging en niet andersom. De greenpeace-leden kunnen dus gerust zijn. CO2 zorgt niet voor opwarming maar opwarming zorgt voor CO2.

Dia24

Professor Soon heeft ook een deel van zijn tijd gestoken in de menselijke angstdroom en het dreigende CO2 nader onderzocht. Hij ontdekte echter iets opmerkelijks. Hij stelde eerst vast dat van correlatie tussen temperatuur en CO2 geen sprake kan zijn. Maar zijn onderzoek ging verder. Hij bestudeerde ook de hoeveelheid energie die de zon naar de aarde stuurt. Deze is wisselend. Zo ontdekte hij dat de temperatuurschommeling synchroon loopt met de hoeveelheid zonne-energie die de aarde ontvangt.

Dia25

Daarmee zijn we verdachte nummer 1 op het spoor. Het is de afgelopen eeuw gemiddeld 0,8 graden warmer geworden op onze aarde. Waar moeten we de oorzaak zoeken. Greenpeace c.s. denken aan CO2. De echte wetenschap denkt aan de koperen ploert, de zon.

Dia26

Soon heeft vastgesteld dat de zon niet altijd dezelfde hoeveelheid energie uitstraalt. Diverse wetenschappers hebben dit fenomeen nader bestudeerd en ontdekt dat de zon soms vlekken vertoont die na een tijd ook weer verdwijnen. Zo blijkt er een vaste cyclus van opkomst en verdwijnen van zonnevlekken te zijn. Deze cyclus duurt ongeveer 11 jaar. Veel zonnevlekken betekent een warme zon, weinig vlekken betekent een koude zon. Dit als relatief gegeven, uiteraard. Als we kijken wanneer de zon de laatste 30 jaar weinig vlekken had en dus koud was, stellen we iets opvallends vast. De jaren 1986, 1997 en 2009 kenden een koude zon. Dit waren ook bij ons koude winters. In ’86 en ’97 waren er zelfs Elfstedentochten. In 2009 kenden we ook een koude winter met een halve meter sneeuw en strenge vorst.

Dia27

 

Wanneer we naar een langere periode kijken naar het effect van de zonnevlekken zien we een constante relatie tussen de hoeveelheid energie van de zon en de temperatuur. Zonnevlekken zijn al bekend vanaf 1750 en sindsdien worden de cycli bijgehouden. Wij zitten nu in de 24e cyclus. Uit de overlevering is bekend dat er rond 1700 een hele periode nauwelijks zonnevlekken waren. Deze tijd is ook wel bekend als de kleine ijstijd met zeer strenge winters. Er is trouwens iets vreemds aan de hand. De piek van het maximum van de vlekken komen in de laatste cycli steeds lager te liggen. Volgens sommige wetenschappers kan dit duiden op een nieuwe (kleine?) ijstijd. Oei, dat zou pas slecht nieuws zijn voor de groen-gelovigen. Hun god laat hen wellicht in de steek.

Dia28

Maar nu we de zon op het spoor zijn als aanstichter van warmte en koudeperioden willen we meer weten over zijn strapatsen. De geleerde Milankovitch heeft de beweging van de aarde ten opzichte van de zon over zeer lange perioden bestudeerd. Hij heeft vastgesteld dat er meerdere cycli zijn waar te nemen. De aarde staat niet altijd even ver van de zon af en is ook niet altijd gelijk gericht op de zon. Dat dit gevolgen heeft voor de temperatuur is evident.

Dia29

Als we de temperatuur op aarde gedurende een tijd van 400.000 jaar bekijken zien we dat er veel koudeperioden zijn geweest en een paar spaarzame warmteperioden. Er zijn in deze tijd vier lange ijstijden geweest die zich steeds verder gingen verdiepen, afgewisseld door eens in de 100.000 jaar een korte warmteperiode die ook wel interglaciaal wordt genoemd. De mensheid heeft de laatste 10.000 jaar in zo’n interglaciaal geleefd maar de koek kan ook hier wel eens op zijn. Kijken we naar eerder warmteperioden dan waren deze korter. Een ander opmerkelijk feit is dat in het huidige interglaciaal de temperatuur heel bescheiden is gebleven. Tijdens de vorigen was het aanmerkelijk warmer op aarde. (Het warmste jaar ooit………. KNMI… staat hierdoor in een heel ander daglicht) De Mankovitch cycles passen precies op dit koude-warmte patroon waardoor het bewijs tegen de zon nagenoeg sluitend is en hebben we een ontlastende verklaring voor het CO2.Dia30

Er zijn veel meer studies die de zon een hoofdrol toedichten voor de schommelingen in de aardse temperatuur. Svensmark heeft in een studie heel aannemelijk gemaakt dat de positie van ons zonnestelsel in de melkweg gevolgen heeft voor de thermometer. Als we ons in een galactische baan bevinden heeft dat altijd gevolgen gehad voor het aangenaam verpozen op aarde.

Dia31

Ook zijn er mededaders gelokaliseerd  samen met onze warmtebron. Sorry Greenpeace, dat is niet CO2. In een aanvullende studie heeft Svensmark ontdekt dat een hete zon (veel vlekken) tot gevolg heeft dat er een sterk magnetisch veld ontstaat waardoor kosmische instraling op de aarde wordt beperkt. Hierdoor zijn er minder wolken en dus meer directe zonneschijn waardoor de temperatuur oploopt.

Dia32

 

Laten we eens de laatste 10.000 jaar nauwkeurig onder de loep nemen. We zien dan dat ook tijdens zo’n interglaciaal er heel wat fluctuaties zijn. Kijken we terug in de historie zien we dat er tijdens de Griekse beschaving, 3500 jaar geleden sprake was van een maximum in temperatuur (wie had het ook al weer over menselijke CO2 als straalkachel?). Na een afkoeling zien we de warmte weer terug komen tijdens het Romeinse Rijk, 2000 jaar terug. Een 1000 jaar terug beleefden onze voorouders ook opvallend aangename temperaturen wat uiteindelijk eindigde in de kleine ijstijd (brrrr). Momenteel komt de warmte gelukkig weer wat terug (0,8 graad tijdens de afgelopen eeuw). Helaas zien we echter ieder maximum lager uitkomen dan het voorgaande in deze periode. Dat rechtvaardigt de vraag; naderen we een nieuwe ijstijd, en dan geen kleine?
Ook in deze tabel zien we dat het KNMI bescheiden moet zijn met hun ‘warmste jaar ooit…..’.

Dia33

Wetenschapper Cliff Harris constateert dat behalve de pieken steeds lager uitvallen ook de dalen steeds dieper worden. Ook al was de laatste ijstijd (1700) klein, als koude periode was het wel de ergste van de afgelopen 4000 jaar. Harris legt ook een relatie met vulkaanuitbarstingen als slinger van de temperatuurschommelingen.Dia34

Dia35

 

Dia36

Welke opvallende feiten zijn erover de laatste eeuw te melden? Als eerste komt professor Ewert aan het woord. Hij heeft alle data opgevraagd van de thermometers die gedurende de afgelopen 100 jaar actief waren en data hebben geleverd. Saillant detail is dat deze dataset ook door het IPCC (= de aanjagers van de klimaatpaniek namens de VN) wordt gebruikt. Alleen voegt de VN-commissie naar behoeven extra data toe en laat andere verdwijnen.
Ewert is gaan rekenen en heeft daaruit een opmerkelijke conclusie getrokken: De laatste eeuw heeft de temperatuur gefluctueerd maar is niet toegenomen.

Dia37

Dan naar een veelzeggende situatie. De officiële temperatuur van moeder aarde is de laatste 20 jaar in zijn geheel niet toegenomen. Terwijl de CO2 uitstoot tot duizelingwekkende hoogtes is gekomen(?). Een lastig probleem voor de groen-beminden. Op zich zou dit feit al voldoende moeten zijn voor verstandige mensen om te stoppen met de groene waan. Maar stoppen met je illusie valt niet mee en zolang politici niet nadenken maar na-apen blijft de groene droom in leven.Dia38

Nog een opvallende constatering: Al jaren waarschuwen de groen-gelovigen onder de vlag van de IPCC voor oplopende temperaturen als gevolg van die vreselijke CO2. Hun computers komen tot angstwekkende hoogtes. Alleen de echte thermometers willen niet meewerken. De voorspelde temperatuur wijkt steeds verder af van de werkelijke. Maar niemand lijkt ermee te zitten. Nederland gooit nog eens 100.000.000.000 euro over de balk. Wat moeten we er anders mee?

Dia39

 

Dia40

 

Niet iedereen laat zich meeslepen. Een groep realistische wetenschappers heeft ten tijde van de ‘klimaattop’ in Parijs de hoofden bij elkaar gestoken in Essen om een ontnuchterend tegengeluid te laten horen. Parijs laat zich misleiden door valse voorstellingen en manipulaties, Essen gaat uit van bekende weerpatronen. De tijd zal spoedig leren of je op Essen of Parijs kunt rekenen.

Dia41

 

 

 

 

Dia42

Er kunnen buiten de klimaatreden hele goede redenen bestaan om energie op de groene wijze te produceren. Niet de idiotie dat we denken het klimaat te kunnen beïnvloeden maar gewoon hele reële voordelen. Als blijkt dat groene energie voldoet aan de basisregels voor energie (3 x B) en de meest goedkope energievorm is en geen aanslag op het milieu pleegt dan moeten we er natuurlijk direct aan beginnen.

Dia43

Om de impact op de ruimtelijke omgeving en daarmee feitelijk ook al de betaalbaarheid in kaart te brengen, kun je de beschikbare bronnen met elkaar vergelijken door te kijken naar hun vermogensdichtheid. Dan reken je uit hoeveel W (Watt) er geproduceerd wordt op 1 m2  per energievorm.

Dia44

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zon, wind en biomassa een absurd groot oppervlak aarde nodig zijn om enige energie van betekenis te produceren. Met name kernenergie lijkt geschikt te zijn om de wereld van haar energie te voorzien.
Ferroni en Hopkirk hebben de effectiviteit van zonnepanelen onderzocht en kwamen tot mistroostige resultaten. Eigenlijk zijn panelen in Nederland totaal ongeschikt en zou de wetgever ze alleen voor speciaal gebruik moeten toestaan zoals bij een afgelegen zomerhuisje.

Dia45

De Deense wetenschapper Lomborg is aan het rekenen geslagen om met de bekende gegevens uit de database van de IPCC te bepalen welk effect de voorgestelde maatregelen in Europa (en andere werelddelen) nu daadwerkelijk hebben. Hij heeft als uitkomst vastgesteld dat als alle plannen en allerlei toezeggingen door de diverse landen daadwerkelijk worden uitgevoerd dat de temperatuur in 2100 dan 5/100 graad minder zal stijgen. Als de hele wereld braaf is, wordt de temperatuur met 17/100 graad getemperd. Dit zou voorpagina nieuws moeten zijn. Het journaal zou hierover een week lang haar hoofditem van behoren te maken want deze uitkomst zegt nogal iets. In gewoon Nederlands: ‘Alle miljarden die de wereld van plan is te steken in klimaatbeleid gaat nagenoeg geen enkel effect geven op de temperatuur.’
Ieder zelfbewuste en verantwoordelijke politicus hoort nu te roepen: “We stoppen ermee”. Maar u kunt alle nieuwsbronnen erop controleren; tot nu toe is er niet een geweest met zoveel lef. Het is te hopen dat Trump de Amerikaanse verkiezingen wint want welke nadelen dit ook gaat geven, het weegt niet op tegen het enorme bedrag wat hij de wereld gaat besparen. Hij is mordicus tegen subsidies voor groen en ook van klimaatbeleid moet hij niets hebben.

Dia46

Windenergie heeft een nadeel. Het waait niet altijd. En als het waait, is het niet steeds met dezelfde kracht. Per windmolen valt de onbalans nog wel mee maar het vervelende is dat er honderden windmolens aan elkaar zijn gekoppeld. De pieken en dalen worden dan honderden malen uitvergroot. Energieleverantie hoort betrouwbaar te zijn. Daarom draaien fossiele centrales op de achtergrond gezellig mee. Zodra de wind weg valt, worden deze centrales ingeschakeld zodat u achter uw computer of voor uw TV er niets van merkt. Tenminste als u niet op uw elektriciteitsrekening kijkt. De traditionele kosten worden nog gemaakt voor opvang dal-uren en de zeer dure windmolens moeten ook afbetaald worden en u als gebruiker krijgt daarvoor de rekening. U betaalt, zeg maar, 2 x keer voor 1 hoeveelheid stroom.

In onderstaande grafiek zijn de gekleurde lijntjes de afzonderlijke molens; de zwarte lijn is het mega dal-uren effect van al die vrolijke molentjes bij elkaar.
Dia47

Duitse ingenieurs hebben alarm geslagen. Ze zeggen dat ze technisch niet langer in staat zijn de instabiliteit van wieken en panelen op het net te kunnen opvangen. Nog meer van deze onnutte apparaten zal tot fall-outs gaan leiden. Om nog maar te zwijgen over de oplopende kosten.

Dia48

Het gat tussen opgesteld vermogen en gerealiseerd vermogen wordt steeds groter. Het is prachtig dat er een windmolenpark met een vermogen van 30 MW wordt aangelegd maar dat wordt alleen gehaald bij ideale omstandigheden. De praktijk valt altijd tegen. In onderstaande grafiek zie je het opgestelde vermogen in Duitsland stijgen, het blauwe vlak, maar de werkelijke productie stijgt nauwelijks. Let op de donkerblauwe pieken (wind) en de gele pieken (zon)

Dia49

Het rendement van molens wil maar niet vlotten. Op land haalt zo’n ding net aan een resultaat van 22%. Het voorbeeld van opgesteld vermogen van 30 MW betekent dus een prestatie van 7 MW. Wat een verspilling van geld.
Op zee gaat het iets beter, daar wordt een rendement van 37% gehaald. Helaas is er van echte winst geen sprake omdat de investeringskosten tot wel het 10-voudige zijn ten opzichte van de landmodellen.

Dia50

 

Hoeveel winst is er met innovatie nog te halen voor onze molens. Immers een nieuw revolutionair model zou veel meer rendement kunnen halen. De heer Betz maakt aan deze droom echter wreed een einde. De wetenschapper heeft de wereld een natuurkundige wet nagelaten waarmee snel berekend kan worden dat molens zijn uitontwikkeld.

Dia51

Onderstaande foto: Mens en molen, verder geen commentaar

Dia52

Er zijn stoere uitspraken van mensen die het niet kunnen weten. In 2035 kunnen we zonder fossiele brandstoffen. Dat soort praat. Als we de wereld maar helemaal vol zetten en leggen met groene energie-delvers. Urgenda meent zelfs dat het energie gebruik terug kan worden gedrongen. Dit lukt alleen als je weer net als in 1830 wilt leven. Het tegendeel is waar. De wereld zal steeds meer energie nodig zijn om een goede levensstandaard voor alle aardbewoners te realiseren. Dit is geen enkel probleem; in potentie is de energievoorraad oneindig maar dat is een ander verhaal. Even weer met twee benen op de grond: onderstaande grafieken tonen de verwachtingen tot 2035; inderdaad, bijna allemaal fossiel.

Dia53

Voor nieuwsgierigen die het succes van hernieuwbare energie willen weten na miljarden subsidies. De cijfers van 2015:

Dia54

De groenen doen het voor CO2 beperking. De Duitsers lopen voorop. De blauwe lijn is de investering in groene wonderen. De rode lijn is de CO2-emmissie. Wat valt op?

Dia55

Conclusie: Groene energie om het klimaat te redden is een onzinnige exercitie, het heeft geen noemenswaardig effect op de aardse temperatuur. Fossiele energie heeft geen aantoonbare nadelen. Al het geld wat in groene energie wordt gestoken, is weggegooid geld. Het landschap wordt door groen-energiewinning volledig verpest. Stop de dwaasheid!

Dia56

In volgende edities van Massale Misleiding worden de bewijzen van verslechterend milieu door CO2 onder de loep genomen en de geweldige kansen die er liggen op nucleair terrein.

 

Dia57

 

Dia58

Ewoud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s