Groen blijkt luchtkasteel

Naarmate de tijd vordert, zou de voorspelde klimaatramp steeds duidelijker vormen dienen te krijgen. Daar is echter in de praktijk nog weinig van te merken. In ons eigen landje is het ook maar aanmodderen. De laatste winters zijn zacht verlopen maar dat zegt niets. Een periode met zachte winters is niet ongewoon in de laatste twee eeuwen. Zodra er ook maar iets afwijkt van het gemiddelde, springen de groengelovigen op en schrijft de media zich weer lam over allerlei naderend onheil.

Nu blijft de ijs aangroei van de Noordpool iets achter bij het langjarig gemiddelde in de maand november (2016). Meteen is het feest in de media. Reinier van de Berg ziet alweer een ijsvrije noordelijke ijszee en menig nieuwsitem in krant of op televisie kraait alweer over klimaatverandering. Hiermee wordt de waan weer gevoed dat CO2 ons het leven zuur maakt en dat er met spoed molens en panelen moeten worden gebouwd.

Maar een nuchtere blik kan de oververhitte groene waan weer relativeren. Laten we eens een professionele grafiek er bij halen:

dia1

De grafiek laat zien dat het ijsoppervlak van de Noordpool van 1979 tot 2007 licht is afgenomen. Van 2007 tot heden is er geen sprake meer van toenemende afname. Is dit toch smeltend ijs door klimaatopwarming? Zou kunnen maar dan zijn er wel onverklaarbare effecten. Waarom smelt er niet meer af in de laatste 9 jaar? Bovendien kun je in de grafiek aflezen dat er sprake is van ijs toename van 1972 tot 1979. Dat is vreemd omdat er toen ook al CO2-toename was.

De verklaring komt van de echte wetenschap. In de Northern Hemisphere is een AMO actief. Deze stroming zorgt ervoor dat de temperatuur van het zeewater rond de Noordpool fluctueert. In een periode van ongeveer 30 jaar warmt het op om daarna een zelfde periode weer te koelen. Zie onderstaande grafiek:

dia2

De jaren ’70 zijn zo’n kantelpunt. Na een periode van koeling (1940-1970) zet daar weer een tijd van verwarmen in die vervolgens in 2007 weer is gestopt. Een ieder die een beetje kan extrapoleren kan de curve in zijn voorspelbare lijn doortrekken. De verwachting (zeer hoge waarschijnlijkheid) is dan ook dat de komende 30 jaar de ijs-oppervlakte van de Noordpool weer gaat aangroeien.

Als we de temperatuurgegevens van de Noordpool-streek erbij pakken zien we dat deze parallel loopt met het AMO-effect. Zie ook onderstaande grafiek. Tussen 1940 en 1970 daalde de temperatuur om na 1979 tot ongeveer 2010 weer te stijgen. Welke kant de temperatuur de komende 30 jaar opgaat laat zich eenvoudig voorspellen.

dia3

Wat wel opvalt is dat er over de gehele 20e eeuw sprake is van een temperatuurstijging van zowel het water als de atmosfeer. Deze stijging van 0,7 graden Celsius is een onbetwiste opwarming van het gebied. Groengelovigen zien hierin hun gelijk maar er zijn twee problemen wat hen toch zou moeten laten twijfelen. De eerste is de 30 jaar fluctuatie. Deze wijst erop dat CO2 toch niet zoveel invloed op de temperatuur heeft omdat dalingen niet worden voorkomen. De tweede is dat in de 18e en 19e eeuw er sprake was van een kleine ijstijd. Dat het daarna opwarmt is een volstrekt normale situatie voor moeder aarde.

dia4

Bovenstaande grafiek laat de samenhang tussen ijs-oppervlakte Noordpool en het AMO-effect zien. Als twee gezworen kameraden trekken deze gezamenlijk op. Nu de AMO weer op koelen staat, is het zeer waarschijnlijk dat de grote ijsbeer populatie weldra weer een veel grotere speelplaats krijgt.

Zetten we de temperatuurontwikkeling van de beide polen naast elkaar dan zien we dat de Zuidpool de afgelopen 37 jaar geen grote verandering heeft gehad en dat de gemiddelde temperatuur gelijk is gebleven met een lichte dalende trend. Zie onderstaande grafiek. In dezelfde grafiek is de licht oplopende reeks van de Noordpool goed af te lezen. Goed is ook te zien dat er soms uitschieters zijn zoals in 1981, 2007 en 2016.

dia13

 

El Nino

De afgelopen twee jaar zijn significant warmer verlopen dan de voorgaande periode. De groengelovigen staan te dansen en te springen van vreugde; hun gelijk lijkt een feit en direct stoppen met CO2 uitstoot zou een redelijke eis kunnen zijn. Maar de feestmuts kan weer in de kast. Het weer fenomeen El Nino heeft toegeslagen en het was deze keer een heftige. Let bij onderstaand plaatje op de rode en blauwe vlek bij de pijlen. Zelfde gebied met een jaar verschil. De warmte-explosie van El Nino in 2015 is in 2016 omgeslagen in het natuurlijke tegeneffect La Nina. Waar Nino voor warmte staat, betekent Nina niets anders dan koelen.

dia5

Het bijzondere effect op de wereldtemperatuur is goed te zien in de grafiek linksboven. De piek is duidelijk maar ook de snelle daling nadien. Deze daling in 2016 is zelfs zo spectaculair dat het de heftigste was sinds de metingen. De wereld gaat de komende jaren door met koelen en de temperatuur in december 2016 is dan ook aan de lage kant bekeken vanuit het gemiddelde over de afgelopen jaren.

dia10

Bovenstaande grafiek is een uitvergroting. Hierop zijn de temperatuur effecten van Nino-Nina goed af te lezen. Het verleden laat zien dat La Nina vaak betekent dat de thermometer even goed onderuit gaat. Dit betekent niet direct dat het in ons land koud gaat worden want we hebben het over de gemiddelde wereldtemperatuur. Overigens los van La Nina, is de verwachting voor West Europa wel dat er weer een serie van koude winters aan zit te komen (van 2018 tot 2022). De kachel nog maar niet op Marktplaats zetten.

 

Windmolens

De energie-opwekking met molens verloopt nog steeds chaotisch. Probleem is dat de wind weigert constant te waaien. Dat geeft grote zorgen bij netbeheer. De situatie wordt met onderstaand plaatje duidelijk gemaakt. Een windmolen levert sterk wisselend stroom omdat de wind weleens wegvalt. Het wordt echt een drama als je een heel veld windmolens hebt die stroom staan te leveren. Zie de zwarte lijn in de grafiek. De gekleurde lijnen zijn de afzonderlijke molens en de zwarte geeft het totaal effect aan.

dia6

Netbeheer dient te zorgen dat iedereen steeds over voldoende stroom kan beschikken. Uw huishouden maar ook grote fabrieken en kantoren. Dat gaat niet altijd goed. Zuid Australië is onlangs twee keer getroffen door een black-out. Dagenlang hebben hele industrieën en steden zonder stroom gezeten met een miljarden verlies als gevolg. De Australiërs hebben al aangegeven dat ze liever overstappen op leverings-zekere  kernenergie.

De klapwiekers hebben nog een nadeel. Nogal wat vogels laten het leven door een klap van de molenwiek. Probeer je een groep vogels voor te stellen die door een windpark gaan vliegen. Russische roulette voor onze gevederde vrienden. De dubbele moraal van de Partij van de Dieren blijkt ook uit deze problematiek. Met veel kabaal en bühne politiek staan ze vierkant achter de plannen voor het bouwen van windparken. En wordt er een zee-arend door een jager afgeschoten stellen deze hypocrieten kamervragen. Terwijl ze zelf toestemming hebben gegeven om onderstaande lijst van vogels massaal af te slachten.

dia9

Als je een dergelijke lijst ziet is het maar de vraag wie er nu eigenlijk voor milieubescherming is. Linkse partijen vallen allemaal af, gezien hun dwepen met alles waar wieken aan zit. Mocht er over een paar jaar uitsterven dreigen voor een van de genoemde soorten dan weet u alvast welke kant u op moet kijken.

 

Groenland

In Groenland is het koud. Kouder dan het er jaren is geweest. De huidige temperaturen breken dagelijks records en het eind lijkt nog niet in zicht. We hebben al kunnen constateren dat de AMO zijn hoogste punt heeft bereikt en weer voor koeling gaat zorgen. De hoeveelheid zeeijs en landijs is toegenomen. Op onderstaande grafiek is goed te zien hoe het huidige jaar uit de pas loopt met het langjarige gemiddelde.

dia15

Nu wil het toch wel lekker vriezen in deze streken. De gigantische ijskap is in de vorige eeuw nauwelijks ijs kwijtgeraakt, ondanks een lichte stijging van de wereldtemperatuur van 0,7 graden Celsius. De gemeten temperaturen in deze streek  zijn in de afgelopen 160 jaar redelijk stabiel gebleven hetgeen terug te vinden is in de ijsdiktes. Onderstaande grafiek laat zien dat deze zelfs is toegenomen. Alle meetpunten geven een stijging aan ten opzichte van de situatie in 1860. De Groenlandse ijsdiktes hebben geen last van de warme waterstroom veroorzaakt door de AMO. Daaruit blijkt dat op deze plekken de temperatuur in de afgelopen 1,5 eeuw stabiel is gebleven.

dia17

Temperaturen in Europa

Met de nodige ups en downs is de gemiddelde november-temperatuur in Duitsland sinds 1962 vrijwel onveranderd. Wel valt op dat echt koude uitschieters sinds 2000 niet meer zijn voor gekomen. Wat betreft de warmste november jaren zien we dat ze in de gehele meetreeks voorkomen en er niet uit kan worden afgeleid dat het aantal toeneemt. Voor een nadere beschouwing zie onderstaande grafiek:

dia7

Als we inzoomen op een plaats in zuid Duitsland (Freiburg) en bestuderen we de temperatuur ontwikkeling vanaf 1949 tot heden dan moeten we constateren dan deze uiterst stabiel verlopen en er geen opgaande trend uit valt te halen. De ongerustheid van de groengelovigen dat door CO2 toename ook de temperatuur stijgt kan niet bevestigd worden uit deze meetreeks. Zie onderstaande grafiek. Dit beeld geldt trouwens ook voor ons land. De temperatuurreeks van De Bilt vertoont eenzelfde beeld.

Hier kan uit worden opgemaakt dat het wel mee lijkt te vallen met de opwarming. CO2 uitstoot veroorzaakt geen opwarming in ons deel van de wereld en er is dus geen reden om in paniek te raken en allerlei domme beslissingen te nemen zoals dieselauto’s verbieden en kolencentrales te sluiten. Met dergelijke maatregelen schieten we ons zelf in de voet en zal de samenleving er door verarmen waarbij de zwakste groepen het hardst worden geraakt.

dia12

De temperatuurschommelingen lijken dus vooral zijn waar te nemen in de noordelijke zeeën. Dit wordt veroorzaakt door horizontale en verticale waterstromen zoals El Nino en AMO.

Aan de westkant van Amerika zijn wat meer variaties te bespeuren. Vanaf 1880 tot 200o is het in Los Angeles geleidelijk warmer geworden. Maar ook hier is een CO2 effect tamelijk onwaarschijnlijk omdat de temperatuurlijn grote schommelingen laat zien. Zo is er een sterke daling te zien van 1935 tot 1955 en ook vanaf 2000 tot heden zien we deze trend. Zoals al hierboven is vastgesteld dat zeestromingen grote invloed hebben, moet de variatie ook hier gezocht worden in watertemperaturen.

dia11

 

IJstijden

Wat maar weinig mensen beseffen is dat het op onze Aarde veel vaker aanmerkelijk kouder is dan momenteel het geval is. Kijken we naar de afgelopen 1 miljard jaar dan zien we dat om de 100.000 jaar de temperatuur even piekt om dan weer 10 duizenden jaren terug te zakken in een ijstijd. De warme onderbrekingen noemen we interglacialen. We leven nu in het interglaciaal wat de naam het holoceen heeft gekregen. Te verwachten valt dat er binnen nu en enige duizenden jaren weer een nieuwe ijstijd aanbreekt.

Ons interglaciaal duurt al meer dan 12.000 jaar en dat is lang. De meeste interglacialen duurden korter. Deze stevige temperatuur schommelingen worden veroorzaakt door de steeds veranderende afstand en hoek van de aarde ten opzichte van de zon (Milankovitch). In dit hele spel speelt CO2 geen enkele rol. Het is dan ook ridicuul om ervan uit te gaan dat onze gemiddelde wereldtemperatuur door iets anders dan de zon zou worden veroorzaakt.

Onderstaande grafiek laat zien welke forse schommelingen de gemiddelde wereldtemperatuur maakt.

dia14

Een ander opvallend punt uit  de  grafiek is dat de laatste vijf interglacialen aanmerkelijk warmer waren dan een hele reeks daaraan voorafgaand. Wel is het holoceen wat temperatuur betreft achter gebleven bij de vier voorgaande interglacialen. Het is dus op onze planeet veel warmer geweest dan nu het geval is maar meestal is het veel kouder.

Kijken we op een heel kleine schaal, namelijk de laatste 40 jaar dan zien we een temperatuur die constant blijft. Weliswaar is er een lichte stijging geweest van 1975 tot 1997 maar daarna kent de temperatuur een vlak verloop. Deze lijn staat in schril contrast tot de sterk oplopende lijn van CO2 concentratie in de atmosfeer. Hieruit valt eveneens af te leiden dat CO2 en temperatuur twee grootheden zijn die niets met elkaar te maken hebben. Er kan gestopt worden met groene subsidies en het verpesten van landschappen en zeegezichten. Wat een vrolijke constatering.

dia18

Wat ook opvalt in bovenstaande grafiek is dat de maximum temperatuur van 2016 niet de hoogste is van de getoonde jaren. In het jaar 1998 blijkt de thermometer net even wat hoger hebben gestaan.

 

U wordt in het ootje genomen

Het IPCC en hun groene discipelen willen graag dat u blijft geloven in hun opgediste drama. Daarvoor zijn ze niet te beroerd om grafieken en tabellen enigszins aan te passen aan hun werkelijkheid. Schuiven met schalen en extrapoleren van gegevens lenen zich ook goed om het gelijk naar je toe te trekken. Een handige truc is ook heel bewust het startpunt van je grafiek te bepalen en dat zo doet dat het tegenbewijs van je stelling net buiten de boot valt. Deze laatste falsificatie is toegepast op onderstaande grafiek.

dia16

Het NSIDC laat een veel getoonde grafiek van het smeltende Noordpoolijs heel bewust beginnen in 1979. Vanaf dat punt lijkt het smelten dramatisch. Echter was toen net een periode van ijsaangroei geweest. Door dit niet te tonen, moest u als publiek wel verontrust raken en bereid zijn vele miljarden in de ruif van de groene goeroes te schuiven.

 

Even een uitstapje

Niet alleen het klimaat is een boze droom ook de luchtvervuiling is een dankbaar onderwerp om u de stuipen op het lijf te jagen. Fijn stof is de boeman waarvoor u bereid moet zijn grote offers te brengen. De milieu-elite ontvangt uw geld graag. Aan fijn stof gaat u eerder dood is hun bewering en dat wilt u natuurlijk niet. Nu is het menselijk lichaam een fantastisch wonder van de schepping. Tal van problemen die de mens kan treffen, lost het lijf geheel zelfstandig op. In tal van situaties geldt wel dat u weerstand op moet bouwen. Een kind moet eerst een serie aan kinderziekten doorstaan voordat het weerbaar is. Dit brengt mij tot de volgende stelling:

Van fijn stof inademen leeft je tien dagen korter, van geen fijn stof inademen leef je tien jaar korter.

Door het leven te leven, wordt u sterk. U verdraagt met gemak enige fijn stof. Overigens zal dit altijd in de lucht voorkomen zelfs als we allemaal stoppen met bezigheden. Onderstaande tabel laat zien dat fijn stof vooral voortkomt uit de natuur.

dia8

Omdat wij maar een klein landje zijn, komt het meeste over de grens aanwaaien. Aan de relatief geringe bijdrage van het wegverkeer kan de conclusie worden verbonden dat we door kunnen gaan met autorijden. Het maakt niet uit met welke brandstof.

 

 

Conclusie

Milieu-activisten maken veel lawaai. Dan doen ze vooral om zich zelf belangrijk te maken en er een goed inkomen aan over te houden. Als we het nuchter bekijken, blijkt dat er niet zoveel aan de hand is. Laten we doorgaan met onze (economische) activiteiten en stoppen met het subsidiëren van een beweging die alleen maar paniek en angst aan het zaaien is.

 

Ewoud

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s